Shanti Mantra - Ravi Shankar & George HarrisonShanti Mantra - Ravi Shankar & George Harrison
The Shanti Mantra:(Devanagari)शान्तिमान्त्रःॐ सह नाववतु

सह नौ भुनक्तु

सह वीर्यं करवावहै

तेजस्वि नावधीतमस्तु

मा विद्विषावहै ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥Harvard-Kyoto convention:zAntimantraH:oM saha nAvavatu

saha nau bhunaktu

saha vIryaM karavAvahai

tejasvi nAvadhItamastu

mA vidviSAvahai ||

oM zAntiH zAntiH zAntiH ||English:

Share:
| MoreNewly Uploaded Videos